Om portalen


Hønsefuglportalen er en webportal for registrering og håndtering av data fra taksering av ryper og skogsfugl i Norge. Takseringene foregår ved hjelp av stående fuglehunder hvor man registrer fugl langs takseringslinjer, og gjennomføres i all hovedsak i første halvdel av august. Portalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og benyttes av en rekke offentlige og private grunneiere. NINA er sammen med Høgskolen i Innlandet (INN) ansvarlig for faglig utvikling og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshaverne i forkant av jakta.

Bakgrunn

Som en oppfølging av Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 ble Hønsefuglportalen opprettet i 2013 som et samarbeidsprosjekt mellom NINA, Statskog og Finnmarkseiendommen (Fefo). Pilotversjonen som ble benyttet i 2013 ble utviklet med økonomisk bidrag fra Miljødirektoratet samt de involverte parter. Høsten 2014 ble omfanget utvidet, og om lag 20 fjellstyrer, en rekke private rettighetshavere, samt INN deltok. Arbeidet med å utvikle portalen har i store trekk fulgt beskrivelsen i NINA minirapport 423. Portalen har vokst fram som et resultat av behovet for å samordne, kvalitetssikre og koordinere den etter hvert stor innsats som legges ned lokalt og regionalt for å taksere våre hønsefuglbestander i forkant av jakta.

Formål

Formålet med Hønsefuglportalen er å

Organisering

Hønsefuglportalen representerer både en webportal og et utviklingsprosjekt, da det ikke har eksistert noen samlet koordinering av denne aktiviteten. Hønsefuglportalen representerer ikke et enhetlig nasjonalt overvåkningsprogram for hønsefugl, men bidrar til samordning og koordinering mellom ulike instanser som driver med hønsefugltakseringer. samordningen foregår delvis ved å bidra til felles rutiner for feltaktivitet, datahåndtering og analyser, og delvis ved at fou miljøene gir råd til rettighetshaverne når det gjelder feltgjennomføring, studiedesign og fordeling av takseringslinjer i landskapet.

Innsats og samlet lengde på takseringene varierer derfor relativt mye mellom ulike landsdeler. FoU-miljøene jobber imidlertid i fellesskap for å oppnå en mer jevn fordeling av innsatsen og studiedesign i mellom landsdelene. Slik prosjektet er organisert i dag er det rettighetshaverne selv som er ansvarlige for linjedesign og gjennomføring av takseringene på sine eiendommer. Statskog, FeFo og Fjellstyrene står for koordineringen mellom de ulike takseringsområdene som befinner seg innenfor disses områder, mens INN har et særlig ansvar for å koordinere aktiviteten innenfor de private områden.

Finansiering

Portalen har i perioden 2013-2015 blitt finansiert via årlige søknader til Viltfondet, brukerbetaling fra de rettighetshavere som benytter portalen, samt egeninnsats fra involverte FoU-institusjoner (NINA og INN). I tillegg til viltfondsmidler tildelt fra Miljødirektoratet har vi mottatt bidrag fra fylkeskommunale viltfondsmidler i perioden 2013-2015 (Oversikt over tildelt finansiering 2013-2015). Oversikt over tildelt finansiering


Har du kommentarer eller ønsker mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt.